Privacyverklaring B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen

B.A.S. is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. B.A.S. doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van B.A.S.is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Wbp en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

B.A.S. is een adviesbureau dat verantwoordelijk is voor advies, beheer, voorbereiding en begeleiding van sportparken. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

  2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

B.A.S. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van B.A.S., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan B.A.S. verstrekt. B.A.S. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • NAW-gegevens ((bedrijfs)naam, adres en woonplaats)

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookies)

  • De werkdagen van de contactpersoon

Doeleinden van de gegevensverwerking

B.A.S. zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door B.A.S. verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. De belangrijkste processen waarvoor B.A.S. persoonsgegevens verwerkt zien op advies, beheer, voorbereiding en begeleiding van sportparken. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van B.A.S. te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Marketingactiviteiten

B.A.S. houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kunnen met name gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande en mogelijk nieuwe klanten over nieuwe producten, diensten of functies van B.A.S en het ontvangen van een nieuwsbrief vier keer per jaar.

Bewaartermijn

B.A.S. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Beveiliging

B.A.S. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt B.A.S. voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

B.A.S. beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan versleuteling van gegevens door middel van wachtwoorden en het regelmatig updaten van computersystemen. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt B.A.S. afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. B.A.S. kan uw (persoons)gegevens enkel met derden delen wanneer u daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

B.A.S. verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten van betrokkenen

B.A.S. honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bas-sport.nl. B.A.S. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Cookies en clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. B.A.S. gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.bas-sport.nl worden gepubliceerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen
Delftsestraatweg 51
2645 CA Delfgauw

info@bas-sport.nl
Tel. 015-2852211