Disclaimer B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.bas-sport.nl van B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen (hierna te noemen “B.A.S.”). Door de website te bezoeken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen hebben recht op toegang tot de website.

Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

  • geautomatiseerd te bezoeken;

  • te hacken en botnetwerken te gebruiken;

  • inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat B.A.S. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan B.A.S. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. B.A.S. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

Auteursrechten

B.A.S. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy & cookies

Bij het bezoeken van de website kan B.A.S. informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De gegevens en informatie die aan B.A.S. zijn verstrekt, zal B.A.S. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. B.A.S. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

B.A.S. mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

B.A.S. handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

B.A.S. mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is B.A.S. niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak B.A.S. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en B.A.S. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is B.A.S. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

B.A.S. behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

B.A.S. zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies. De informatie die B.A.S. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

B.A.S. heeft op Squarespace Analytics de demografische gegevens ingeschakeld. B.A.S. gebruikt de door haar verzamelde informatie voor: het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid, neem dan contact met ons op via info@bas-sport.nl.