Het B.A.S. beheersysteem

We gebruiken een holecutter voor het beoordelen van de conditie van grasvelden.

Nulmeting

Een nulmeting is een momentopname en betreft de kwaliteit van een sportpark. Bij een nulmeting gaan wij zowel aan de hand van veld- als archiefonderzoek te werk.

Wij inventariseren de afmetingen van de velden, de veldinrichting als doelen, hekwerken en ballenvangers, maar ook de verharding en beplanting, eventueel ook van het complete sportpark en beoordelen deze.

Van de grasvelden noteren wij de bodemgesteldheid. Dit gebeurt door bodemkundig veld- en laboratoriumonderzoek. Van de grond wordt in het lab de korrelverdeling en de chemische samenstelling bepaald. Wij beoordelen de kwaliteit van de drainage en bekijken de grondwaterstand. Ook onderzoeken we de grasmat op de aanwezige grassen en kruiden en bekijken wij de beworteling.

De kunstgrasvelden beoordelen wij visueel en aan de hand van de aanlegrapportage. Wanneer daar aanleiding toe is, meten wij op beperkte schaal de sporttechnische eigenschappen. Indien wenselijk, kunnen wij daarvoor ook een complete kwaliteitsbepaling uitvoeren.

Ook andere sportconstructies, speel- en trapveldjes en evenemententerreinen kunnen wij met een nulmeting beoordelen.

De uitkomsten omschrijven we nauwkeurig in een rapportage met bijbehorende documenten. Daarmee zijn de hoeveelheden, de kwaliteit en de te verwachten restlevensduur bekend. Dit rapport gebruiken wij bij het opstellen van een dagelijks en meerjaren beheerplan.

Beheerplannen

Directeur Jaap Nieuwenhuis werkt aan het beheerplan voor een sportpark.

onderhoudsplan

In het onderhoudsplan leggen we vast wie wanneer welke werkzaamheden uitvoert (gemeente, vereniging, of aannemer). Ook worden de hieraan verbonden kosten geraamd.

Is er besloten het beheer van uw sportaccommodaties geheel of gedeeltelijk uit te besteden, dan heeft u een duidelijke werkomschrijving nodig om zo werk- en prijsafspraken met een aannemer te kunnen maken. Wij verzorgen ook uw onderhoudsbestek en de aanbesteding van het werk.

meerjaren investeringsplan

Op een gegeven moment is de accommodatie technisch of economisch afgeschreven en dient deze vervangen of gerenoveerd te worden. In het meerjaren beheerplan wordt deze accommodatie vrijgeroosterd voor renovatie of vervanging en worden de financiële middelen daarvoor gereserveerd.

Aan de hand van opnamen van een sportcomplex of van de nulmeting, beoordelen de adviseurs van B.A.S. de resterende afschrijvingstermijn en daarmee het vervangingsjaar voor het sportveld of onderdelen ervan. Met gebruikmaking van marktconforme begrotingscijfers bepalen zij de benodigde investeringen. Zo kan voor één of meer sportcomplex(en) een meerjaren beheerplan worden opgesteld. Daarmee kunt u voldoende financiële ruimte creëren om de accommodatie voor een langere periode aan de sporttechnische eisen te laten voldoen. Dergelijk werkzaamheden kunnen wij ook voor evenemententerreinen of trapveldjes uitvoeren.

accommodatieplan

Het accommodatieplan verwoordt de gewenste beheerkwaliteit en aanpak van het (duurzaam) beheer. Via capaciteitsberekeningen laten wij u de capaciteit van een sportpark zien en tonen wij u de (on)mogelijkheden. Ook kunnen wij in het accommodatieplan oplossingen aandragen voor capaciteitsproblemen.

Onze toezichthouder overlegt met de aannemer, een belangrijk onderdeel van de manier waarop wij sportparken beheren.

Dagelijks beheer

beheer

Wij organiseren het dagelijks onderhoud van alle sportparken, inclusief toezicht op de werkzaamheden van de aannemer. Ook sturen we andere partijen aan zoals de leveranciers van hekwerken, lichtmasten en veldinrichting. 

Intensieve communicatie

Wij communiceren met de opdrachtgever, de sportverenigingen en de aannemer. Daarbij is B.A.S. de spil. Calamiteiten komen op 'onze sportparken' bijna niet voor, maar daarvoor is onze 24/7 bereikbaarheid wel van belang.

Budgetbeheer

Wij bewaken uw budget, laten de nodige werkzaamheden doelmatig uitvoeren en controleren de kosten.

advies

Wij adviseren onze opdrachtgevers over cultuurtechnische en beleidsmatige zaken. Indien nodig, kan dit op korte termijn.

Een van onze adviseurs parafeert een kunstgrasbestek.

Meerjaren beheer

Wij houden het onderhoudsbestek en de beheerplannen up-to-date en voeren de voorgenomen projecten uit. 

slim investeren

Door goed onderbouwd advies en actuele beheerplannen kunnen diverse werkzaamheden gecombineerd worden in één opdracht. Dat bespaart kosten bij de voorbereiding, aanbesteding en bij de uitvoering.

Kwaliteitsbepaling

Bij een kwaliteitsbepaling komen verschillende onderdelen aan bod.

visuele beoordeling

Bij de visuele beoordeling kijken we naar het totaalbeeld, de vlakheid, vervuiling in het veld, uniformiteit, belijning en de staat en veiligheid van het hekwerk en de overige veldinrichting. Bij kunstgras komen daar nog vezelkwaliteit, naden en instrooimateriaal bij. Andere opvallende zaken vermelden wij ook.

Testen en meten natuur- & kunstgras

BC en JN AA torsiemeting (1).jpg

Met behulp van de Club Tester, de Rotational Resistance Tester en de Club Ramp beoordelen we de sporttechnische eigenschappen van het kunstgrasveld. Hiermee meten we de schokabsorptie, verticale vervorming, stroefheid (torsie), energierestitutie, balrol en balstuit.

Door middel van een rij van 3 m beoordelen we vlakteligging van het veld. Ook voeren we een infillmeting uit.

Dezelfde apparatuur kunnen wij ook inzetten voor gebruik op natuurgras. Daarmee brengen wij dezelfde eigenschappen in beeld. Daarnaast meten wij nog tien grasgerelateerde eigenschappen en kunnen wij bodemgerelateerde zaken onderzoeken als de waterdoorlatendheid en constructieopbouw, maar ook de samenstelling van de bodem door monstername en labanalyse. 

Onderhoudstekeningen worden gebruikt voor uitvoering van de werkzaamheden en het opstellen van het onderhoudsbestek.

Onderhoudsbestekken en aanbesteding

Omdat wij de werkzaamheden goed kunnen omschrijven, ontstaat er een duidelijk en in de praktijk werkbaar, werkomschrijvend bestek, inclusief de daarbij noodzakelijke tekeningen.

Vervolgens kunnen wij het bestek maken en de aanbesteding voor u organiseren, inclusief de Nota van Inlichtingen, het Proces-verbaal van Aanbesteding en het Advies tot gunning van de opdracht.